ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 12
34789
101112141516
171819212223
24252627282930

ანონსები-ვაკანსია

2018 წლის 22 ივნისს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხის განხილვა: 1 ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ .  მომხესენებელი იქნება: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დონარა ალანია, თანამომხსენებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე დავით ხუხია.

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.         

....................

 2018 წლის 20 ივნისს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა: 1. ა(ა) „სენაკის სათემო განათლების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქიონების (საკ.კოდი №44.01.37.034) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის შესახებ.2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სენაკი, ჭავჭავაძის ქ.№76-ში მდებარე 196 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (საკ. კოდი №44.01.28.032) სარგებლობის უფლებით,აღნაგობის ფორმით გადაცემის ქირის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე. მომხსენებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.         

...................................................

2018 წლის 24 მაისს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა: 1.,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენისა და შეფასებისთაობაზე“ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: დ. ალანია თანამომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე: დ. ხუხია 2. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: სენაკისმუნიციპალიტეტისმერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი: დ. ალანია თანამომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე: დ. ხუხია 3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობაში სტაჟირების გავლის წესისს და პირობების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიოტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტის #11 დადგენილების ძალდაკარგულად გამოცხადების შესახებ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ზ. აფაქიძე 4. „სენაკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის №45 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის შესახებ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ზ. აფაქიძე 5„სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, განთავსების წესის და სანებართვო მოწმობის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ზ. აფაქიძე 6. „სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობისა და პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის შედგენისა და ცნობის გაცემის წესისა და ცნობი საღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივლისის№23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანისშესახებ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიი სთავმჯდომარე – ზ. აფაქიძე 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ,,სენაკელები”-ს შექმნასთან დაკავშირებით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დასკვნის ცნობად მიღების თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე – ზ. აფაქიძე 8. „სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობისპირებისა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ფიჭური სატელეფონო მომსახურებით სარგებლობის ლიმიტის განსაზღვრისა და საწვავის გამოყოფისთაობაზე“ -სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 იანვრის №5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე: კ. რუსია

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.         

2018 წლის 23 აპრილს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განვილვა:   1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (საკ.კოდი №44.07.22.011) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე” მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა  2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე –  დ. ხუხია  3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმისა და ამ ფორმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა 4. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის დამტკიცების თაობაზე” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე  5. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის  დამტკიცების თაობაზე” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ოქტომბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე  6. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთვსების ნებართვის შემოღების, განთავსების წესის და სანებართვო მოწმობის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე  7. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 თებერვლის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე  8. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობისა და პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ოქმის შედგენისა და ცნობის გაცემის წესისა და ცნობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივლისის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე  9. ,,ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების თობაზე” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 10. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 მარტის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 11. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 აპრილის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 12. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის კერძო საკუთრებაში არსებული ფართის გარეთ ყოლის აკრძალვის ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 13. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აპრილის №18 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე”  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე –  ზ. აფაქიძე 14. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ მომხსენებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარე –  კ. რუსია

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.         

2018 წლის 30 მარტს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა: 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების თაობაზე 2. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 3. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“.4.სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ“. 5. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“ 6. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა  და ქონების მართვის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“.7. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 8.  „სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის   ზედამხედველობის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“ 9. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“ 10. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №60 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.         

.................

2018 წლის 16 მარტს გაიმართება საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხის განხილვა.  1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის შესახებ”. მომხსენებელი: სენაკისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარებისს და ინფრასტრუქტურის  კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა.    2. ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2018 წლის სენაკის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი  ინფრასტრუქტურული პროექტების  მოწონების  თაობაზე“.  მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა. 3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №81 დადგენილების ძალდაკარგულად გამოცხადების შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა.  4. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების თაობაზე“.მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა. 5. სენაკის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის, პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ    მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე: ბადრი კალანდარიშვილი

მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.                                                     

........

2018 წლის 2 მარტს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხის განხილვა.  1. სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე. მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერი რუსია.

.................

  2018 წლის 19  თებერვალს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა.  1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის  დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 12 თებერვლის №5  დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის თაობაზე. მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია.  2. ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი (ძირითადი) ქონების  (საკადასტრო კოდი № 44.01.31.229) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 სექტემბრის N44 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია. 3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული პეტიციიების საფუძველზე შესაბამისი გადაწყვეტილების  მიღების თაობაზე”. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა. 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული  დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა. 5. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე. 6. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე 7.,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე . 8. სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 12 თებერვლის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე: კ. რუსია. 9. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების  შემოღების ოდენობის, განსაზღვრისა და გადახდევინების წესის შესახებ“ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე„ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ‘’’. მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე: კ. რუსია. 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერისა და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 აპრილის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ . მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთავმჯდომარე: კ. რუსია. 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის  პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი მის: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე : კ. რუსია.

 .............

2018 წლის 15 თებერვალს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხის განხილვა.  1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხესენებელი იქნება: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დონარა ალანია, თანამომხსენებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე დავით ხუხია.

   ..............

  2018 წლის 9 თებერვალს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია ერთი საკითხის განხილვა. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების თაობაზე“. მომხესნებელი იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა. 

 .....            

2018 წლის 29 იანვარს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია ერთი საკითხის განხილვა. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ჯუმბერი ლაშქარავას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. 

.....

15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. მის: სენაკის, რუსთაველის ქ, N243 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.                                     

2018 წლის 18 იანვარს გაიმართება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. სხდომის თავმჯდომარე იქნება სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერ რუსია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა. 1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” სენაკის მუნციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 3. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების თაობაზე” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვებაზე სენაკის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მ/წ 14 დეკემბერს, გამოცხადდა ვაკანსია შემდეგ პოზიციაზე - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურიდიულ საკითხებში. მსურველმა თავისი მონაცემები უნდა ატვირთოს საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge. რეგისტარცია შეგიძლიათ გაიაროთ  26 დეკემბერის ჩათვლით. გისურვებთ წარმატებებს!

2018 წლის 17 იანვარს, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პიზიციაზე დაინიშნა - ირინე დგებუაძე.

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97